Gå til hovedinnhold

Oppvekstområder


HI 035429

Ny tare og yngel

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Oppvekstområder er områder og habitater som er viktige for at fisk skal overleve i perioden før de rekrutterer til den fiskbare bestanden.

Mange fisk i kystsonene gyter egg som vil sveve fritt i vannmassene mens de utvikler seg mot å bli en fiskelarve. For noen av artene med små egg, er egg- og larvefasen unnagjort i løpet av 6-8 uker avhengig av temperatur, mens for andre vil egg og larvefasen strekke seg over mange uker og måneder. I denne perioden vil eggene være utsatt for strømninger i sjøen og vil kunne fraktes lange avstander. Inne i fjorder og skjermede områder ser vi likevel at mange egg og larver holdes tilbake i området der de er gytt. Etter fullført egg- og larvefase i de frie vannmassene svømmer yngelen mot bunnen for å finne egnede oppvekstområder. Dette kaller vi at yngelen “bunnslår”.

Mange av de marine artene i kystsonen er porsjonsgytere som betyr at de gyter eggene sine over en lengre periode, gjerne 4-6 uker. Dette betyr at det vil finnes ulike følsomme stadier av egg og larver til stede i en lang periode. Mange fisk er også fleksible på når på året hoveddelen av gytingen foregår. Dette kan være temperaturavhengig og kan dermed variere med varme og kalde år. Ulike arter har også ulik preferanse på når de velger å gyte. Varmekjære arter som for eksempel leppefisk, vil ha gytetid nærmere sommeren, mens torskefisk gyter tidligere på våren. For torskefiskene har havforskningsinstituttet ofte anbefalt å vise varsomhet i perioden januar til juni.

Vi ser at ulike arter av fisk bunnslår seg på ulike naturtyper. Flatfiskyngelen trekker mot sand- og mudderbunn som både gir dem beskyttelse og mat. Yngel av torskefisk har en tydelig preferanse for ålegrasenger eller bunn bevokst med ulike typer tang og tare der ålegrasenger mangler. Oppvekstområder er i liten grad kartlagt, og i databasene finnes hovedsakelig oversikt over ålegrasenger eller tareskog da disse er definert som egen naturtype. 

Gruntvannsområder med blandete tangsamfunn er også viktige oppvekstområder for fiskeyngel. Det er derfor viktig at grunne og dermed mulige oppvekstområder kartlegges i forbindelse med planprosesser for saker i sjø, for å undersøke tilstedeværelse av blant annet blandet tangsamfunn i områdene.

Det bør også nevnes at bløtbunnsområder kan spille en viktig rolle som beiteområde for marin yngel i fjordene, særlig i vintersesong og tidlig vår. Børstemarkene utgjør i denne perioden en svært viktig del av næringen til mindre både torsk, sei, lyr og sjøørret, samt flyndrefiskene.