Gå til hovedinnhold

Tema: Gytekart

Da Havforskningsinstituttet fraråder seismikk i gyteområder og -perioder, er det svært viktig å ha gode og oppdaterte gytekart, som gjenspeiler dagens beste kunnskap.

Gytekart for aktuelle bestander gjennomgås årlig og oppdateres dersom ny kunnskap er kommet til; enten om hvor eller når bestander gyter. 

Her finner du våre offisielle gytekart som brukes i seismikkrådgivningen. Kartgrunnlaget kan lastes ned her

Fra høsten 2018 har vi også gjort det enklere for aktører som planlegger seismikkundersøkelser. For å få en mer gjennomsiktig rådgivning har vi slått sammen alle kartlag som vi fraråder, basert på 2-ukersperioder gjennom året. Det vil si at vi for eksempel for perioden 1.–15. januar har slått sammen gytekart for alle bestander som har aktiv gyting i dette tidsrommet til et felles frarådingskart (figur 1). 

Kart over gyteområder i Nordsjøen
Figur 1. Kartet til venstre viser opprinnelige gytekart med flere kartlag for de ulike bestandene som alle aktivt gyter i perioden 1.-15. januar, indikert av ulike fargenyanser. Til høyre vises frarådingskartet som består av bare ett kartlag, som da angir hvilke områder som helhet frarådes i den angitte perioden.

I tillegg er det lagt på frarådingssoner rundt gyteområdene som bruker for vanlige undersøkelser med fullskala kilder (20 nmi) og for borestedsundersøkelser med mindre kilder (5 nmi) (figur 2). 

Eksempel på et frarådningskart i Nordsjøen
Figur 2. Frarådingskart med buffersone rundt for 20 nmi (ytterste stiplede linje) og 5 nmi (innerste stiplede linje).

Både gytekart og frarådingskart brukes av planleggingsverktøyet Sam-X (www.sam-x.no), som i tillegg inneholder informasjon om fiskeriaktivitet, og planlagt og pågående seismikkaktivitet.

En grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlag, vurdering av grunnlaget, samt spesifikke råd for 2019 finnes i Havforskningsinstituttets rådgivningsdokument for menneskeskapt støy i havet.