Gå til hovedinnhold

Kystøkosystemer


HI 035271

Liten fiskebåt ved kysten.

Fotograf: Jan Helge Fosså

Programmets hovedmål er å utvikle kunnskap for å kunne gi bærekraftig råd om forvaltning av kystens ressurser og miljø.

Oppgaver og delmål:

 • Gi forvaltningsråd for kystbestander av fisk, skalldyr, kystsel og tare basert på egne overvåkningsdata, samt kommersiell fangst fra næring inkludert referanseflåten
 • Gi forvaltningsråd basert på systematisk overvåkning og tilstandsvurdering av kyst- og fjordmiljøet
 • Bidra i arbeidet med nasjonal naturtypekartlegging
 • Etablere basiskunnskap om marine verneområder som forvaltningsredskap
 • Overvåkning av introduserte arter – EUs rammedirektiv for vann
 • Forskningsformidling

Samarbeid

nasjonalt nivå samarbeider vi med Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket og Miljødirektoratet.
regionalt nivå: Fiskeridirektoratets ytre etat, fylkesmenn, fylkeskommuner, nasjonalparkstyrer, universiteter og kommuner.

Ressurskartlegging

Kystressursene omfatter kysttorsk, brisling, leppefisk, rognkjeks, ål, kveite, breiflabb og sei, kongekrabbe, kystreke, hummer, sjøkreps, krabbe, samt tare, kystsel og nise.

 • Kongekrabbetokt – bestandsovervåkning av kongekrabbe i fjordene mellom Varanger og Porsanger, samt de ytre områdene fra 26°Ø til grensen mot Russland.
 • Økokysttokt Stad–Varanger for mengdeberegning av sei og kysttorsk (ICES).
 • Kystseltokt – gjennomføre regelmessige tellinger av steinkobbe og havert, hvor delområder dekkes årlig slik at det oppnås landsdekkende resultater hvert femte år.
 • Overvåkningstokt tare Rogaland–Nordland.
 • Strandnottokt for å undersøke årsklassestyrke av marin yngel på Skagerrakkysten.
 • Vinterfisketokt med garn for å undersøke ressurssituasjonen for kysttorsk (Skagerrak, Vestlandet, Nord-Trøndelag).
 • Hummerreservattokt (effekt av bevaringsområder for hummer).
 • Beskatningsundersøkelser fritidsfiske deriblant effekt av spøkelsesfiske

Miljøovervåkning og naturtypekartlegging (inkl. fremmede arter)

 • Flaggskip ”Fjord og Kyst” – kystforskning Nord-Norge–Svalbard
 • Økokysttokt – tilstandsvurdering av kyst og fjordmiljøet (Skagerrak, Rogaland, Helgeland, Nordland)
 • Gytefeltkartlegging – det nasjonale naturtypekartleggingsprogrammet
 • Ålegras- og kamskjellkartlegging
 • Oppfølging stillehavsøstersinvasjon i Skagerrak