Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk mellom 62-67°N


HI 028294

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med en føre-var tilnærming, at fangsten i 2022 ikke bør være mer enn 7613 tonn. Forutsatt turist- og fritidsfiske på 4202 tonn, innebærer dette en kommersiell fangst på ikke mer enn 3411 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Indeks på bestandsstørrelse har svingt uten en trend over tid siden 2007.

Bestandens tilstand

Fisketrykket på bestanden er over FMSY og bestandsstørrelsen er under mulige referansepunkter.

Grunnlag for rådet

En standardisert CPUE-indeks (fangst per garndøgn) fra kystreferanseflåten (9–15 m fartøylengde) i kystnære farvann mellom 62°N og 67°N i 3. og 4. kvartal i perioden 2007–2020 brukes i bestandsvurderingen. Rådene er basert på forholdet mellom de to siste indeksverdiene og de tre foregående verdiene, multiplisert med gjennomsnittlig fangst for årene 2018–2020. Indeksen anslås å ha økt med mindre enn 20%, og usikkerhetsgrensen ble dermed ikke brukt. Fisketrykket antas å være over, og bestandsstørrelse antas å være under, mulige MSY referansepunkter; derfor ble forsiktighetsbufferen brukt i rådet.

ICES er ikke kjent med noen avtalt forvaltningsplan for bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderinga

En metoderevisjon av kysttorsk nord for 62˚N  i 2021  resulterte i en ny bestandss-truktur, d.e. kysttorsk mellom 62˚ og 67°N og kysttorsk nord for 67°N . Bestands-vurderingen er usikker. Årsakene til dette inkluderer høyst usikre data for turist- og fritidsfisket og usikkerhet i fangstdelingen mellom nordøst-arktisk torsk og kysttorsk, selv om CPUE-serien er beregnet for 2. halvår for å minimere blanding av de to bestandene i dataserien. Vurderingen er også avhengig av representativiteten til kystreferanseflåtens garn CPUE-serie.

Det totale turist- og fritidsfisket er dårlig estimert, og en forutsetning for mer nøyaktige fremtidige bestandsvurderinger er en bedre estimering av disse fangstene.

Saker relevante for rådet

Kysttorsk nord for 67°N er vurdert som en data-rik bestand (ICES kategori 1), som det er mulig å beregne bestandsstørrelsen til, slik det gjøres for de andre bestandene i Barentshavet som ICES gir råd for. Kysttorsk mellom 62 og 67°N er vurdert som en data-fattig bestand (ICES kategori 3) som det per tiden ikke er mulig å beregne bestandsstørrelsen til.

ICES har ulike prosedyrer for å gi råd for kategori 1 og kategori 3 bestander, og når en følger disse prosedyrene, viser det seg at råda for de to kysttorskbestandene ikke er konsistente med hverandre ut fra det en vet om bestandssituasjonen. Det er et null-råd for den nordlige bestanden og et kvoteråd for den sørlige bestanden, men dette er ikke nødvendigvis en indikasjon på en bedre tilstand for den sørlige bestanden. Det er et mer sikkert kunnskapsgrunnlag som støtter vurderingen av den nordlige bestanden enn den sørlige. Den nordlige bestanden er vurdert til å være under Blim, og det er mindre bevis for dette med den sørlige bestanden.

Rådgivningen vil blir mer konsistent dersom en får på plass en gjenoppbygningsplan.

Siden en stor del av kysttorsken blir fisket sammen med den nordøstarktiske torsken er null fiske lite realistisk. Det er derfor viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført. Denne bør fokusere på reguleringer i områder og tidsperioder der fangst av kysttorsk er særlig høy.

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori 3. Trend-basert vurdering basert på standardisert CPUE-indeks fra kystreferanseflåten. Analyse av rekrutteringspotensialet til bestanden (LBSPR) gav grunnlag for å benytte føre-var buffer. Utviklingen av gjennomsnitts- og maksimum-lengder i fangstene er også med i vurderingsgrunnlaget.

Datagrunnlaget består av CPUE (2007–2020) fra en kystreferanseflåte (9–15 m), kommersielle fangster (landinger, alders- og lengdefrekvenser fra kommersiell fangstprøvetaking), fangst rapportert fra turistfiskebedrifter og resultat fra forskningsprosjekt hevet til total rekreasjonsfangst, samt årlige modningsdata fra kysttoktet.

Bifangst av kysttorsk er inkludert. Utkast er ikke inkludert i den kommersielle fangsten, men utkast i stang- og snøresektoren i fritidsfisket er inkludert i anslaget for fritidsfiske.

Standardplott

Kysttorsk mlm 62-67 N
Kysttorsk mellom 62˚-67°N. Fangster (blå søyler: kommersielle fangster; oransje søyler: turist- og fritidsfiske), og bestandsindeks (CPUE fra kystreferanseflåten 2007-2020, blå kurve med skyggelagt variasjonsbredde). De horisontale oransje linjene indikerer gjennomsnittet av de siste to årene og de tre foregående årene.
Kysttorsk mlm 62-67 N anslått gytepotensiale
Anslått gytepotensiale (SPR) per år (til venstre) og beregnet fiskedødelighet, i forhold til naturlig dødelighet (F/M) per år (til høyre). Gjennomsnitt (solid rød linje) og konfidensintervaller (skyggelagt rødt område, 95% interkvartilområde). De grå skyggelagte områdene viser mulige referanseområder og grenseverdier.