Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 67°N


kysttorsk

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med en føre-var tilnærming, at det ikke bør fiskes kysttorsk nord for 67°N i 2022.

Historisk bestandsutvikling

Modellen starter i 1994, da også gytebestanden var på et toppnivå. Gytebestanden minket deretter kraftig frem til 1999, for å så ta seg langsomt opp. I 2014 var bestanden på et nivå som ikke var langt unna toppnivået på 90-tallet. Fra 2016 har utviklingen snudd, og gytebestanden har gått nedover. Nivået i 2020 var noe høyere enn i 2019, men fortsatt under Blim. Fiskedødeligheten har økt siden 2014 og er i 2020 på det høyeste nivået siden 1999.

Bestandens tilstand

Bestanden ligger under full reproduksjonskapasitet.

Ventet bestandsutvikling

Det er ventet at bestanden ikke vil nå full reproduksjonskapasitet i 2022. 

Ventet bestandsutvikling for kysttorsk 2022
*For denne bestanden beregnes gytebestanden (SSB) i oktober istedenfor januar. Mesteparten av effekten av fisket i 2022 vil derfor være inkludert i 2022-års prognose av bestanden.
**SSB i oktober 2022 sammenlignet med oktober 2021

 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Den nye metodikken har redusert usikkerheten i bestandsvurderingen. Det er likevel fortsatt noe usikkerhet knyttet til inngangsdataene: usikkerhet i splitting av fangstene mellom nordøstarktisk torsk og kysttorsk, særlig der kysttorsk er en liten del av totalfangsten av torsk, og usikre tall for fritids- og turistfiske. Det siste er ventet å ha en mindre innvirkning på denne kysttorskbestanden, da fritids- og turistfiske utgjør en mindre andel av totalfangsten sammenlignet med kysttorsk lengre sør.

Saker relevant for rådet

Siden en stor del av kysttorsken blir fisket sammen med den nordøstarktiske torsken er null fiske lite realistisk. Det er derfor viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført. Denne bør fokusere på reguleringer i områder og tidsperioder der fangsten av kysttorsk er særlig høy.

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 115 782 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 147 834 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,30
Ventet gytebestand i 2021 (oktober): 78 459 tonn

Standardplott

Kysttorsk standardplott 2022
Kysttorsk nord for 67°N. Fangster, rekruttering, fiskedødsrate og gytebestand.