Saccharina latissima_sukkertare.jpg

Sukkertare. Saccharina latissima.

Fotograf: Erling Svensen

Makroalger utgjør en sammensatt gruppe organismer som i hovedsak er å finne i sjø eller brakkvann.

På bakgrunn av de mest dominerende pigmentene, deles makroalger grovt inn i tre: brunalger (Phaeophyceae), som inkluderer tang og tare, grønnalger (Chlorophyceae) og rødalger (Rhodophyceae).

Det er økende interesse for akvakultur og villhøsting av makroalger til bruk som næringsmidler og fôrvarer. Samtidig vet vi for lite om både positive innholdsstoffer, fremmedstoffer og smittestoffer fra algene. I 2018 anbefalte EU-kommisjonen overvåkning av innhold av metaller og jod i makroalger (tang og tare) og produkter basert på makroalger.

Havforskningsinstituttet overvåker makrolager fra både akvakultur og villhøsting, og det er spesielt viktig at mattryggheten blir ivaretatt i denne utviklingen. De viktigste risikostoffene i norsk tang og tare ser ut til å være tungmetallet kadmium, uorganisk arsen og jod, men her trengs det oppdatert kunnskap. Se rapport fra Havforskningsinstituttet (Duinker et al 2016).

Les mer om stortare på egen temaside.