Gå til hovedinnhold

Dyrevelferd


oppdrettslaks
Fotograf: Frode Oppedal / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er forvaltningsmyndighetenes kompetansesenter og hovedrådgiver innen dyrevelferd i fiskeri- og havbruksnæringen. Forskningsgruppen er ansvarlig for å bygge opp forskningskompetanse og kunnskap, og gjennomføre og formidle forskning som kan gi grunnlag for råd for bedre dyrevelferd.

Av dyra som lever i havet er marine pattedyr, sjøfugl, fisk, tifotkreps og blekksprut beskyttet av Lov om dyrevelferd.

Dyrevelferd handler om hvordan dyra selv opplever tilværelsen og i hvilken grad de får dekket sine grunnleggende behov for miljø, ernæring og trygghet. Ved å oppdrette dyr i fangenskap tar vi kontroll over deres livsbetingelser og vi har derfor et spesielt ansvar for dyras velferd. Oppdrettsfisken har derfor fått mest fokus de siste tiårene.

FG Dyrevelferd har gjennom en lang rekke prosjekter forsket på viktige tema, som hvordan miljøet varierer i merdene, hvilke miljø laksen foretrekker eller unnviker, hvordan oppdrettsfisk mestrer variasjoner i temperatur, oksygennivå, strømforhold, lysstyrke og trykk/dyp, og mekanisk håndtering som pumping, trenging, lusebehandling, osv.

De siste årene har det blitt utviklet ulike preventive metoder for å forhindre påslag av lakselus, og det har også blitt utviklet mange innovative teknologier og metoder for å fjerne lusa. Det viser seg imidlertid at metodene kan være risikable og at de kan skade eller drepe mye fisk hvis de ikke tar hensyn til fiskens biologi og stresstoleranse. Vår oppgave er å undersøke hva fisken tåler av behandling og hva den kan mestre av miljøforhold, og om, eventuelt hvordan, de kan lære å tilpasse seg miljøet som tilbys i nye oppdrettsteknologier som havmerder, nedsenkbare merder, lukkede anlegg, osv.

Vi arbeider også med å utvikle og verifisere indikatorer og protokoller for mest mulig objektiv evaluering av fiskevelferd, hvordan akutt og kronisk stress påvirker fisk på kort og lang sikt, årsaker til individuell variasjon i mestring av samme miljø (arv eller miljø?), studier av fiskens læringsevne og hvordan vi kan påvirke fiskens atferd til det beste for fisken, mm.

Våre viktigste prosjekter i 2018-2020:

NEWCOPE - Coping with new environments and production methods: animal welfare and stress biology applied to modern fish farming. Kontakt: Tore S. Kristiansen (torek@hi.no).

REGFISHWEL - Effects of the Regulatory Framework on Fish Welfare and Health. Kontakt: Lars H Stien (lars.helge.stien@hi.no).

SFI Exposed - Kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter (http://exposedaquaculture.no/). Kontakt: Ole Folkedal (ole.folkedal@hi.no).

ECHOFEEDING - Echo sounder technology for appetite-led-feeding and welfare-monitoring of caged salmon. Kontakt: Ole Folkedal (ole.folkedal@hi.no).

Preventive moder for reduksjon i påslag av lakselus (flere prosjekter) Kontakt: Frode Oppedal (frode.oppedal@hi.no).

Overvåking av fiskevelferd (flere prosjekter). Kontakt: Lars H Stien (lars.helge.stien@hi.no).