Gå til hovedinnhold

Nye råd om støy: Fraråder seismikk nær gyteområder for torsk


Forskningsfartøy på fjorden i bakgrunnen, en gul bøye stikker opp av vannet i forgrunnen.

I SpawnSeis-prosjektet undersøker forskerne hvordan torsk påvirkes av seismikk under gytingen. Fartøyet bak skyter seismikk, mens den gule bøyen måler lydnivået.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Den årlige rapporten om støy i havet er oppdatert med ny kunnskap og nye råd, blant annet med hensyn til den pressede kysttorsken.

Fisk og sjøpattedyr hører svært godt, og kan forstyrres av lyder fra forskjellige menneskelige aktiviteter (se faktaboks).

Havforskningsinstituttet gir råd i en rekke saker om slik aktivitet. Hvert år utgis en rapport som gjennomgår kunnskapsgrunnlaget for rådgivningen, og en konsekvensvurdering basert på norske forhold. Rapporten inneholder også konkrete råd for ulike typer av støy.

Årets rapport gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag for temaene seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og sprengningsarbeider i sjø.

– Den har også oppdaterte råd og frarådingskart, det vil si kart som viser de områder og perioder hvor ulike typer støy frarådes, sier havforsker Lise Doksæter Sivle.

Kysttorsk kan utsettes for seismikk

En ny art som er tatt med i rådgivningen fra i år, er den hardt pressede kysttorsken.

– Det er gjort et stort arbeid sammen med Fiskeridirektoratet for å kartlegge gyteområder for kysttorsk. Dette arbeidet er nå ferdigstilt for hele norskekysten, og gyteområder som potensielt kan påvirkes av seismikk er nå inkludert i frarådingskartene for seismikk, sier Sivle.

Kysttorsken har tidligere ikke blitt tatt med i rådgivningen fordi den ofte gyter mellom holmer og skjær og i fjorder, hvor det sjelden eller aldri skytes seismikk. Likevel vil gyteområder som ligger ut mot åpne hav, tidvis bli eksponert for seismikk hvis undersøkelsene skjer nært kysten.

De mest eksponerte områdene er derfor tatt med på frarådingskartene fra i år.

Kan skremme fisken

Seismikk er kraftige, lavfrekvente lydbølger som blir sendt ned i havet for å kartlegge havbunnen for olje- og gassforekomster.

– Den viktigste forstyrrelsen fra seismikk er skremmeeffekt, som gjør at fisk og hval forlater biologisk viktige habitater som gyte- og beiteområder. Dette anses som alvorlig dersom områdene ikke er lett erstattelige, det vil si at habitatet ikke nødvendigvis kan byttes med et annet, sier Sivle.

Les mer: Dette veit vi om effektane av seismikk på livet i havet

Ønsker mer kunnskap om vindkraft-støy

Fra i år er også et nytt tema tatt inn i rapporten: vindkraft. Som kjent planlegges nå vindkraftanlegg i flere områder langs norskekysten.

Rapporten inneholder kunnskapsgrunnlag om hvordan støy fra utbygging og drift av vindturbiner til havs potensielt kan påvirke marint liv i norske farvann, samt råd for hva som bør tas hensyn til før slike vindparker bygges ut.

– Generelt er kunnskapen om slik påvirkning mangelfull. Spesielt lite vet vi om hvordan kontinuerlig støy fra vindturbiner i drift påvirker marine samfunn over tid. Vi håper derfor på mer forskning og økt kunnskap om dette for å styrke rådgivningen på dette feltet i årene som kommer, sier Sivle.

Les mer: Anbefaler grundige undersøkelser ved havvind-utbygging

Referanse

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Tina Kutti, Guosong Zhang, Henning Wehde, Endre Grimsbø (2021). «Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet – Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2021». Rapport fra havforskningen 4–2021. Lenke: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-4