Gå til hovedinnhold

Kvoteråd for pelagiske bestander 2022: Økning for nordsjøsild – nedgang for NVG-sild, makrell, kolmule og hestmakrell


HI 001639

Det internasjonale havforskningsrådet ICES kommer med ferske kvoteråd for nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, kolmule og hestmakrell.

Se forsker Bjarte Bogstad legge frem kvoterådene nederst i saken. Finn detaljer om kvoterådene i faktaboks.

Nedgangen i nordsjøsild har avtatt

Kvoterådet for nordsjøsild skulle egentlig kommet ut i slutten av mai, men ble utsatt for å få gjort en mindre metoderevisjon i bestandsberegningen.

For nordsjøsild anbefaler ICES en kvote på 532.183 tonn for 2022. Det er en oppgang på 45 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Det er to grunner til at kvoterådet går opp. For det første førte minimetoderevisjonen i sommer til endringer i bestandsvurderingsmodellen og referansepunktene, og en økning i estimatet for fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte, også kalt Fmsy. For det andre tyder dataene fra 2021 på at nedgangen i bestanden har avtatt, sier Cecilie Kvamme, bestandsansvarlig for nordsjøsild.

Gytebestanden til nordsjøsild har vært på vei nedover etter 2016, men er fortsatt over alle referansepunktene, altså det man kaller kritisk gytebestandsnivå, føre-var-gytebestandsnivå og tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte.

NVG-sildebestanden går nedover

For norsk vårgytende sild anbefaler ICES en kvote på 598.588 tonn for 2022. Det er en nedgang på 8 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Kvoterådet er lavere fordi totalbestanden går ned. I dag er bestanden dominert av 2016-årsklassen og årsklassene etter 2016 er estimert til å være svake, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for NVG-sild.

Selv om totalbestanden for NVG-sild er nedadgående, ble det likevel en oppgang i gytebestanden i år fordi mer av 2016-årsklassen kom inn i gytebestanden.

Makrell-nedgangen fortsetter

For makrell anbefaler ICES en kvote på 794.920 tonn for 2022. Det er en nedgang på 7 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Bestandsvurderingen viser en kontinuerlig nedgang siden 2015, og dette er hovedårsaken til et lavere kvoteråd for 2022, sier Leif Nøttestad, bestandsansvarlig for makrell.

Bestandsvurderingen av makrell har vært under stadig revisjon med til dels sprikende signaler fra ulike data, men nå peker alle dataene på en nedadgående bestand.

– Selv om makrellen har hatt bra rekruttering de siste årene, har uttaket av makrell ligget godt over anbefalt kvoteråd siden 2010. I 2021 er uttaket estimert til å ligge om lag 40 prosent over kvoterådet, og det er også en medvirkende årsak til nedgangen i bestanden, sier Nøttestad.

God 2020-årsklasse for kolmule

For kolmule anbefaler ICES en kvote på 752.736 tonn for 2022. Dette er en nedgang på 19 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Hovedgrunnene til at kvoterådet går ned er dårlig rekruttering etter 2015 og høyt fiskepress. Det har jo blitt tatt ut vesentlig mer enn anbefalt kvote i alle år etter 2013, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule.

Det ser likevel ikke helsvart ut for bestanden.

– 2020-årsklassen ser ut til å være bra. Men hva det vil bety for fremtidige kvoteråd, er for tidlig å si, sier Høines.

Også nedgang for hestmakrell

For hestmakrell anbefaler ICES en kvote på 71.138 tonn for 2022. Det er en nedgang på 12,6 prosent i forhold til kvoterådet for 2021.

– Vestlig hestmakrell fortsetter å være på et lavt bestandsnivå med vedvarende svak rekruttering. Dette fører til enda lavere kvoteråd for 2022 sammenlignet med året før, sier Leif Nøttestad, bestandsansvarlig for hestmakrell

Vestlig hestmakrell er nær kritisk gytebestandsnivå. Fiskedødeligheten er under fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte, så bestanden vil være avhengig av god rekruttering framover for at gytebestanden skal øke igjen.

Se framleggingen her.