Tema: Rømt fisk og genetisk påvirkning

oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks er en av de største miljøutfordringene til norsk oppdrettsnæring. Det skyldes at en del av den rømte fisken klarer å gyte sammen med villaksen, slik at genene i villaksbestandene påvirkes.

Overlever rømt laks?

Hvor mye av fisken som overlever fram til gyting etter en rømming, kommer blant annet an på når på året og i hvilken livsfase rømmingen skjer. Dersom oppdrettsfisken rømmer tidlig i produksjonsfasen eller rett før den er kjønnsmoden, klarer den oftere å overleve og komme seg til gyteplassene. Fisk som rømmer som halvvoksen vil ha større problemer med for eksempel å lære seg å fange mat og å unngå predatorer, derfor overlever færre av disse.

Blir villaksens gener påvirket?

Det er bevist at rømt oppdrettslaks har påvirket genene til villaks i en stor del av de norske elvene. Dette følges opp gjennom jevnlig overvåkning.

Gjør det noe at genene blir påvirket?

I hver lakseelv er laksen genetisk tilpasset miljøet i elven. Når sammensetningen av genene i bestanden endres som følge av at rømt oppdrettslaks gyter i elven, kan tilpasningen bli dårligere. Det er bevist at «blandingslaks» har dårligere overlevelse enn villaks.

Rømt rensefisk

Også rensefisken som oppdrettsnæringen bruker som lusespisere, kan rømme og dermed påvirke lokale bestander.