Fremmed- og smittestoff

Lab-bokser Seksjon fremmed- og smittestoff Fotograf Helge Skodvin.JPG

En stor andel av norsk sjømat kommer fra fangst på ville bestander. For å ha kunnskap om innholdet av uønskede stoffer i arter som sild, makrell, torsk og sei, overvåker vi og forsker på disse gjennom basisundersøkelser.

Fremmed- og smittestoff (FRES) driver med forskning, kartlegging og overvåkning av miljøgifter, mikroorganismer og parasitter i fisk og annen sjømat. Vi har allsidig kompetanse og er spesielt opptatt av hvordan ulike faktorer (slik som klima, geografi og artenes biologi) påvirker innholdet av fremmed- og smittestoffer i fisk og annen sjømat.

Seksjonen jobber også aktivt med å utvikle og etablere fremtidsrettet analysemetodikk til det beste for myndigheter, forvaltning, næring og befolkning. Vi gjennomfører også årlig flere tokt, stort sett med leiefartøy, for å skaffe data i forbindelse med vår overvåking innen parasittologi og mikrobiologi. Fra i fjor har vi også deltatt på noen Nansen-tokt. Hovedmålet vårt er å sikre at sjømaten vår er trygg ved å bidra med forskning, overvåkning og dokumentasjon på innholdet av fremmed- og smittestoffer i oppdrettsfisk, villfisk, skjell og annen sjømat.

Forskningsgruppen jobber blant annet med: 

 • Langtidsovervåkning og kartlegging av fremmed- og smittestoffer i villfisk, skjell og annen sjømat fra norske hav- og kystområder, med utvidet aktivitet mot nye fangstbare ressurser fra havet (blant annet mesopelagiske ressurser, makroalger og stillehavsøsters).

 • Langtidsovervåkning av forekomst og fordeling av kvalitetsreduserende og humanpatogene parasitter i våre viktigste fiskeslag.

 • Forskning knyttet til kilder, spredning, opptak og akkumulering av fremmedstoffer og smittestoffer i villfanget fisk og annen sjømat.

 • Integrering av data på fremmedstoffer i villfisk med parametere knyttet til miljø og økosystem for økt forståelse av prosesser som kan påvirke sjømattrygghet. 

 • Forskning knyttet til kilder, spredning, opptaksmekanismer og akkumulering av fremmedstoffer og smittestoffer i villfanget fisk og annen sjømat

 • Integrering av data på fremmedstoffer i villfisk med parameter knyttet til miljø og økosystem for økt forståelse om prosesser som kan påvirke sjømattrygghet 

 • Etablering av kunnskap om nivå av «nye» fremmedstoffer inkludert mikro- og nanoplast samt andre nanopartikler, som kan bli en trussel for sjømattryggheten i fremtiden.

 • Etablerer basiskunnskap og dokumenterer situasjonen for antibiotikaresistens blant marine bakterier, med fokus på utvikling av resistens som følge av eksponering for resistensdrivende fremmedstoff, som for eksempel tungmetaller. 

 • Etablerer nye analysemetoder og videreutvikler allerede eksisterende analysemetoder for å belyse sjømattrygghet samt at analysemetodene søkes etablert som standardmetoder i NMKL og CEN.

 • Forskningsbasert forvaltningsstøtte til Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet, og bidrar i arbeidet med forvaltningsplanene for norske havområder. 

 • Gir innspill og data til nasjonale og internasjonale risikovurderingsmyndigheter (VKM; EFSA; JECFA; ICES; UN-FAO). 

 • Samarbeider med andre nasjonale og internasjonale forskergrupper innen våre fagfelt 

 • Har omfattende samarbeid med forskere på andre seksjoner ved HI på områder som legemiddelbruk og restkontroll, fôrovervåkning, trygt fôr, fiskeridynamikk, oseanografi og klima, matsikkerhet og ernæring, samt innsamling av fisk til overvåkning og kartlegging av miljøgifter.

 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter.