Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Sjømat og fôrressurser – fjord til fat

C:\Users\a23389\Pictures\sis-seafood-feed.png
Periode 01. juni 2019 - 31. mai 2024
Finansiert av Norges forskningsråd (23 mill. kr) og Nærings- og fiskeridepartementet (4,5 mill. kr)
Partnere Forskningsinstitutt i Sverige (RISE), Hordafôr AS, Lerøy/Ocean Forest AS
Prosjektet ledes av Anhony J. Prabhu Philip

Bruk av lavtrofiske marine ressurser (som makroalger, skjell og algeetende fisk) og mesopelagiske organismer. Dette prosjektet vil bidra med å generere kunnskap som er nødvendig for å kunne utnytte slike nye marine ressurser som mat eller fôr på en bærekraftig måte.

Bruk av lavtrofiske marine ressurser (som makroalger, skjell og algeetende fisk) og andre mindre høstede marine ressurser som mesopelagiske organismer, enten direkte som mat eller som en fôringrediens i fiskeoppdrett, trenger å videreutvikles for å kunne bli et større bidrag til matproduksjonen.

Prosjektets hovedmål er å vurdere ernæringsmessig kvalitet og -sikkerhet til slike nye marine ressurser i tillegg til å se nærmere på bærekraft og økosystemeffekter av en økt høsting og produksjon av disse artene. Ved å bestemme nivå av næringsstoff og uønskede stoffer i nye marine ressurser, vil vi evaluere egnetheten og mulig risiko forbundet med å bruke slike nye marine ressurser enten som mat eller fôr. Vi vil også utføre en bærekraftsanalyse av bruk av lavtrofiske nye marine ressurser.

Prosjektet er delt opp i sju arbeidspakker (AP) med egne arbeidspakkeledere. Målet er å generere ny kunnskap om hele produksjonskjeden av disse nye marine ressursene, fra fjord til fat.

Beskrivelse av arbeidspakker

AP1: Bestemmelse av næringsstoff og uønskede stoffer i nye marine ressurser

Mål: Kartlegge næringsstoff og kontaminanter forbundet med nye marine ressurser (makroalger, blåskjell, mesopelagisk fisk, børstemark). Egnetheten til bruk direkte til humant konsum samt bruk i fiskefôr vil bli evaluert i tett samarbeid med arbeidspakke 2, 3 og 4. (Leder: Martin Wiech)

AP2: Risikoevaluering av utfordringer for mat- og fôrtrygghet

Mål: Å utføre en risikoevaluering av potensielle farer (identifisert i AP1) forbundet med nye marine ressurser eller råvarer produsert av dem. Retningslinjer bestemt av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) for risikoevaluering av fôr og dyrehelse vil følges. (Leder: Marc Berntssen)

AP3: Egnethet av nye marine ressurser i fôr til atlantisk laks

Mål: Utforske mulighetene for å bruke fôringredienser fra organismer lavt nede i marine trofiske nivå (f.eks. makroalger, blåskjell) eller fra mesopelagisk fisk i fôr til atlantisk laks. Det er nødvendig med en bedre forståelse av disse fôringrediensene sine ernæringsmessige fordeler og ulemper, derfor vil de bli testet for deres effekter på laksens vekst og helse. (Leder: Sofie Remø)

AP4: Nye marine ressurser for humant konsum

Mål: Å evaluere verdien av nye marine ressurser brukt direkte som mat og deres potensielle roller som kilder til næringsstoffer og uønskede stoffer (f.eks. tungmetaller, voksestere). Gnagermodeller vil bli brukt for å studere dette. (Leder: Lise Madsen)

AP5: Økosystem påvirkning av storskala dyrking av lavtrofiske organismer

Mål: Storskala dyrking av lavtrofiske arter kan ha en effekt på funksjonen til marine økosystem ved å påvirke flyten av næringsstoff og energi i marine matkjeder, og dermed påvirke den biokjemiske- og ernæringsmessige sammensetningen av produktet. Derfor skal biomasseproduksjonen av hypotetiske scenarioer av lavtrofisk akvakultur modelleres for å studere effekter på kystøkologi av denne utnyttelsen av deres trofiske ressurser. (Leder: Tore Strohmeier)

AP6: Bærekraft og sirkulær økonomi

Mål: For en bærekraftig vekst i akvakultur er det viktig å finne nye fôrressurser med et lavere miljøavtrykk, aller helst lavtrofiske arter som kan bli skalert opp (som blåskjell og makroalger) eller ressurser som har store uutnyttede volumer (som mesopelagisk fisk). Ved å bruke livssyklusanalyser som verktøy, er målet å studere miljøpåvirkning av å bruke slike nye marine ressurser i norsk oppdrett av laks. (Leder: Erik-Jan Lock)

AP7: Kommunikasjon av resultater

Mål: Å spre kunnskap skapt i dette prosjektet til reguleringsorgan, beslutningstakere, industri og den generelle populasjonen er hovedmålet for denne arbeidspakken. Dette er viktig for å nå målene om kunnskapsoverføring og effektiv handling basert på grundig forskning. (Leder: Antony Philip)