Gå til hovedinnhold

Plankton

Forskningsgruppen arbeider med overvåking, forskning og rådgivning i miljøundersøkelser av planteplankton, dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver i våre marine økosystemer. Forskningsgruppen har ansvaret for å overvåke og kartlegge vekst, biologisk mangfold og suksesjon av plankton i fjordene, i kystnære fravann og ute på det åpne havet.

Formål

Gruppen har som mål å bidra til økt forståelse av næringsflyt og biogeokjemiske prosesser i det marine miljø. Næringssaltene i sjøen driver veksten av planteplankton (primærproduksjonen), som gir føde til dyreplanktonet sin vekst (sekundærproduksjon). Forskningsgruppen er spesielt interessert i trofiske næringsnett og økologiske koblinger, samt effekter av eutrofiering og giftige alger på livet i havet.

Kunnskap om de lavere leddene i næringskjeden er essensielt for å kunne utvikle en helhetlig forvaltning av kysten og våre havområder. Gjennom forskning og overvåking vil gruppen formidle resultater og tolkning av planktonet sin tilstand i det marine økosystemet.

Forskning

Gruppen består av 3 fagområder (Dyreplankton, Planteplankton og Planktonkjemi) som er fordelt på flere forskjellige fasiliteter (Bergen, Flødevigen, Austevoll). Prosjektoversikten under viser gruppens kompetanse og fagområder innen forskning. 

Overvåking av havområdene

De fleste fagområdene innen gruppen tar del i overvåkingen av havområdene utenfor Norge,der det blir utført jevnlige snitt-tokt, samt i Arktis og Antarktis.
Havovervåkingen – I de nære havområdene blir det samlet inn prøver 4-6 ganger i året fra en mengde faste stasjoner for å holde rede på næringssalt-dynamikken, veksten av planteplankton og dyreplankton, og effekten disse gruppene har på fiskeressursene som beiter på plankton.
Økosystemtoktene – Her bruker vi eksisterende indikatorer for å vurdere økosystemenes tilstand og utvikling. I havområdene følges indikatorene som er gitt i nasjonale forvaltningsplaner for de ulike havområdene rundt Norge. I gruppen vår bruker vi næringssalt konsentrasjoner og artsbestemmelse av planteplankton og dyreplankton som indikatorer.
Polarbøyen (Stasjon M) – Denne riggen er ankret fast til bunnen og overflatebøyen foretar en direkte og kontinuerlig overvåking av klimasituasjonen i den sydøstlige delen av Norskehavet. Gruppen vår tar vannprøver med jevne mellomrom fra dette området, for å måle vannkjemi og for å kalibrere noen av sensorene som sitter på selve bøyen og nede i dypet langs forankringskabelen.
Havkjemi – Vi samler inn og analyserer prøver for flere prosjekter som overvåker total CO2 konsentrasjon, surhetsgrad og metningsgrad av forskjellige former for kalk i overflaten og i havdypene rundt Norge og Svalbard.

Kyst og fjordovervåkingen

I forbindelse med implementeringen av vannforskriften er det utarbeidet nasjonale vurderingssystemer, basert på ulike biologiske, fysiske og kjemiske parametere, for kystnære farvann. For gruppen vår er det primært undersøkelsene av næringssalt-konsentrasjoner og planteplankton som er brukt i disse tilstandsvurderingene.

Økokystprosjektet følger miljøtilstanden i utvalgte områder fra Oslofjorden til Lofoten. Det overordnede målet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for å gi råd til forvaltningen for alle områder som angår ressurser og miljø i kystsonen. Konsentrasjonen av næringssalter og artsbestemmelse av planteplankton blir brukt for å utarbeide miljøtilstandsvurderinger der en ser på biologiske responser til kjemisk belastning. Gruppen er også involvert i overvåkning av miljøtilstanden i en rekke sidefjorden til Oslofjorden på oppdrag fra Fagrådet for Ytre Oslofjord. Disse prosjektene utgjør en del av ressurs-overvåkningen i kyst og fjordområdene, og i de senere årene har vi også fulgt dyreplankton i utvalgte fjordområder for å komplettere disse undersøkelsene.   

Havforskningsinstituttet er også ansvarlig for overvåkningen av potensielt skadelige alger langs hele kysten. Data som innhentes benyttes av Mattilsynet for å gi ukentlige blåskjellvarsel, som er en del av det nasjonale tilsynsprogrammet for skjellproduksjon. Vi har også et samarbeid med NIVA der det utarbeides ukentlige Algeinfo-rapporter som holder øye med potensielt skadelige alger langs norskekysten.

Rådgivning

Gruppen er rådgiver for statlige marine ressursforvaltningsorganer, hjelper til i natur og miljøspørsmål, og bidrar også med generell forskningsformidling.

Viktige brukere av faggruppens tjenester:
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Miljødirektoratet (MD)
Den norsk-russiske fiskerikommisjon (Joint IMR-PINRO)
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
European Environment Agency (EEA)
OSPAR Convention 
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)
Artsdatabanken
Sea2Data