Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2012 (23)Foto av kongekrabbe

Bestandsvurdering for kongekrabbe i 2011 og kvoteråd for 2012

21.03.2012

Havforskningsinstituttet anbefaler at kvoten for kongekrabber (hannkrabber) for 2012 ikke overstiger 500 tonn og at minstemålet på 130 mm skjoldlengde opprettholdes. Samtidig slås det fast at kongekrabba ikke sprer seg vestover i samme grad som tidligere.tobis stikker hodet opp av sanden

Tobis

01.02.2012

Havforskningsinstituttet anbefaler en foreløpig kvote tobis i NØS på 40 000 tonn i 2012, med åpning av områdene 1b, 2b og 3b. For å innhente utvidet biologisk prøvetaking, anbefales et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5. Basert på akustisk tokt i april-mai 2012 vil et oppdatert råd foreligge senest 15. mai 2012.110120

Øyepål

19.10.2011

Dette er et sammendrag av ICES sitt oppdaterte råd for fiskerisesongen 2012. Det ble gitt et foreløpig råd for 2012 i oktober 2011.
Juni 2012 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangst
Oktober 2011 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangstlodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

12.10.2011

Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn
Den avtalte kvoten var i 2009 og 2010 den same som den tilrådde kvoten.
 taggmakrell ms2002 019

Nordsjøtaggmakrell

29.09.2011
Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Anbefalt kvote 2011: Råd ikke gitt
Avtalt kvote 2011: Ingen omforent internasjonal forvaltning


bilder 021

Vestlig taggmakrell

27.09.2011

Sammendrag av ICES' anbefalinger, september 2011:

Anbefalt kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(maksimalt langtidsutbytte): 229 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (forvaltningsregel): 181 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale.stor og feit sild tatt i gronlandshavet foto leif nottestad

Norsk vårgytende sild

27.09.2011

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september, 2011:

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 833 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 988 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 988 000 tonn
 kolmule jm2003 05

Kolmule

27.09.2011

Sammendrag av ICES' anbefalinger, september 2011:

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 391 100 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 40 100 tonn
Avtalt kvote 2011: 40 100 tonn
 umoden og fullvoksen makrell100web

Makrell

27.09.2011

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september 2011.
 
Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000–639 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(Forvaltningsplan): 592 000646 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale (sum av lokale kvoter: 959 000 tonn)Sei som svømmer

Sei i Nordsjøen

30.06.2011

Anbefalt kvote 2012: mindre enn 87 544 t landinger
Anbefalt kvote 2011: 103 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 103 000 tonn landingerhyse r web

Hyse i Nordsjøen

30.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 41 575 tonn landinger
Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 36 000 tonn landingerforfra a

Torsk i Nordsjøen

30.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 31 800 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandingerrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen

30.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 84 410 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
 hvitting

Hvitting i Nordsjøen

30.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 24 300 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 21 100 tonn konsumlandingerlodde3

Lodde ved Island/Jan Mayen

14.06.2011

Førebels tilrådd kvote 2011/2012: 366 000 tonn, dette vert justert etter ei måling av gyteinnsiget i 2012
Totalfangst 2010/2011: 391 000 tonn, av dette fiska norske fartøy 30 300 tonn
 105381

Nordøstarktisk blåkveite

08.06.2011

Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 15 000 tonnkysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° N

08.06.2011

Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt kvote 2011: 0
Avtalt kvote 2011 : 21 000 tonnsei hele

Nordøstarktisk sei

08.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 173 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 173 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer

08.06.2011

Anbefalte reguleringer i 2012: Det samme som for 2011
Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II
 hyse

Nordøstarktisk hyse

08.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 303 000 tonnsnabeluer

Snabeluer

08.06.2011

Anbefalte reguleringer 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier
Anbefalte reguleringer 2012: Det samme som for 2011
Avtalt kvote 2011 for direkte fiske i internasjonalt farvann: 7 900 tonntorsk

Nordøstarktisk torsk

07.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 703 000 tonnsild tett på

Nordsjøsild

01.06.2011

Anbefalt kvote 2012: 230 000 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Avtalt  kvote 2011: 183 461 tonn i direktefisket