Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Torsk i Nordsjøen, makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Resultat: 2016 (22)

expected string or buffer

Lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen

19.05.2016

For sesongen 2016/2017 er ICES-rådet ein startkvote på 0 tonn. Denne startkvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av hausten 2016, og endeleg kvote blir sett basert på toktinformasjon vinteren 2017.

expected string or buffer

Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

08.02.2016

Den foreløpige tobiskvoten for 2016 i norsk sone ble satt til 40 000 tonn, der underområdene 1b, 2a, 3a, 3b er åpne for et regulært fiske. Havforskningsinstituttet tilrår ikke at årets kvote økes fra det nåværende nivået. 

expected string or buffer

Øyepål

15.10.2015

Anbefalt kvote for 2016: Maksimum 390 000 tonn
Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonn
Avtalt kvote for 2015: 300 000 tonn

expected string or buffer

Reke i Barentshavet

13.10.2015

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2015 (landinger): 70 000 tonn
Avtalt kvote 2015 (landinger): Innsatsregulert

expected string or buffer

Reke i Norskerenna og Skagerrak

13.10.2015

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 11 869 tonn (oppdatert råd i 2016 basert på ny assessmentmodell)
Avtalt kvote 2016 (landinger): 15 696 tonn (basert på det oppdaterte rådet i 2016)

Råd fra oktober 2015: Anbefalt kvote 2016 (landinger): 18 598 tonn
Avtalt kvote 2016 (landinger): 17 440 tonn (basert på rådet fra oktober 2015)

expected string or buffer

Lodde i Barentshavet

08.10.2015

Tilrådd kvote 2016: 0
Tilrådd kvote 2015: 6 000 tonn
Tilrådd kvote 2014: 65 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn

expected string or buffer

Hestmakrell i Nordsjøen

29.09.2015

Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2015: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2015: 15 200 tonn (EU sin kvote)
 

expected string or buffer

Makrell

28.09.2015

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 667 385 tonn
Anbefalt kvote 2015: 831 000–906 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 1,235 millioner tonn (summen av kvoter satt av de ulike partene, det er ikke enighet om en totalkvote)

expected string or buffer

Norsk vårgytende sild

28.09.2015

Anbefalt kvote 2016: 316 876  tonn
Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvote

expected string or buffer

Vestlig hestmakrell

28.09.2015

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 126 103 tonn
Anbefalt kvote 2015: mindre enn 99 304 tonn
Kvote 2015: 97 604 tonn (EU sin kvote)
 

expected string or buffer

Kolmule

28.09.2015

Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Anbefalt kvote 2015: 839 886 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 260 000 tonn
 

expected string or buffer

Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

17.09.2015

Anbefalt kvote 2016: under 19 800 tonn
Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 19 000 tonn

expected string or buffer

Hyse i Nordsjøen

30.06.2015

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 74 854 tonn, tilsvarende 61 930 tonn konsumfiske
Anbefalt kvote 2015: 68 690 tonn (totalfangst)
Avtalt kvote 2015: 47 751 tonn (konsumfiske)

expected string or buffer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2015

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 213 440 tonn, tilsvarende159 197 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn
Avtalt kvote 2015: 138 432 tonn

expected string or buffer

Torsk i Nordsjøen

30.06.2015

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger.
Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 35 100 tonn (landinger)

expected string or buffer

Hvitting i Nordsjøen

30.06.2015

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 25 000 tonn, tilsvarende 13 957 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn (landinger)

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 135 tonn
Anbefalt kvote 2015: 500 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 050 tonn

expected string or buffer

Sei i Nordsjøen

26.06.2015

Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 75 049 tonn, tilsvarende 68 601 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)

expected string or buffer

Nordøstarktisk sei

11.06.2015

Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 122 000 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk hyse

11.06.2015

Anbefalt kvote 2016: 223 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Avtalt kvote* 2015: 178 500 tonn
 

expected string or buffer

Norsk kysttorsk nord for 62° nord

10.06.2015

Anbefalt regulering 2016: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2015: 21 000 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk torsk

10.06.2015

Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 894 000 tonn

expected string or buffer

Nordsjøsild

28.05.2015
Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket 
Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2015: 445 329 tonn i direktefisket