Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2011 (17)lodde nett

Lodde ved Island/Jan Mayen

10.06.2011

Førebels tilrådd kvote 2011/2012: 366 000 tonn, dette vert justert etter ei måling av gyteinnsiget i 2012
Totalfangst 2010/2011: 391 000 tonn, av dette fiska norske fartøy 30 300 tonntobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i Nordsjøen

22.10.2010

Anbefaling for 2011 i NØS: 60 000 tonn, oppdatert råd kommer senest 5. mai 2011.

Mai 2011: Råd om å øke totalkvoten med ytterligere 30 000 tonn i de åpne underområdene 1a, 2a og 3a. Områdene 4, 5 og 6 forblir stengt.
Anbefaling for 2010 i NØS: 50 000 tonn.110120

Øyepål

16.10.2010

Anbefalt kvote for 2011: ingen fangst.
Anbefalt kvote 2010: 434 000 tonn landinger.110762lodde

Lodde i Barentshavet

05.10.2010

Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn
Tilrådd kvote 2009: 390 000 tonn
Den avtalte kvoten var i 2010 og 2009 den same som den tilrådde kvoten.sei

Sei i Nordsjøen

24.06.2010

Anbefalt kvote for 2011: 103 000 tonn landinger
Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger
Avtalt kvote for 2010: 118 000 tonn landingerhvitting

Hvitting i Nordsjøen

24.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2010: 6 800 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2010: 12 900 tonn konsumlandingerrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen

24.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 64 200 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 63 800 tonn landingerforfra a

Torsk i Nordsjøen

24.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger105563

Nordsjøsild

24.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2010: 164 300 tonn i  direktefisket

Avtalt kvote 2010: 164 300 tonn i direktefiskethyse r web

Hyse i Nordsjøen

24.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger105381

Blåkveite

09.06.2010

Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
 kysttorsk

Kystorsk nord for 62° nord

09.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 0
Anbefalt kvote 2010: 0
Avtalt kvote 2010 : 21 000 tonntorsk2

Nordøstarktisk torsk

09.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Avtalt kvote 2010: 607 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer

09.06.2010

Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II
Anbefalte reguleringer i 2010: Det samme som for 2011sei hele

Nordøstarktisk sei

09.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 173 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Avtalt kvote 2010: 204 000 tonnhyse

Nordøstarktisk hyse

09.06.2010

Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Avtalt kvote 2010: 243 000 tonnsnabeluer

Snabeluer

09.06.2010

Anbefalte reguleringer 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier
Anbefalte reguleringer 2010: Det samme som for 2011
Avtalt kvote 2010 for direkte fiske i internasjonalt farvann: 8 600 tonn