Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2025 (18)Torsk

Torsk i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak, østlige engelske kanal

28.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 19 321 tonn
Anbefalt kvote 2024: 22 691 tonn
Avtalt kvote 2024: 31 301 tonn (sum over alle områder)Fotografi av fisken hyse

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

28.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 112 435 tonn
Anbefalt kvote 2024: 149 024 tonn
Avtalt kvote 2024: 118 955 tonn (sum over alle områder)Hvitting under en brennmanet

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

28.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 237 008 tonn
Anbefalt kvote 2024: 128 290 tonn
Avtalt kvote 2024: 119 305 tonn (sum over alle områder)Sei som svømmer i havet, mørk bakgrunn.

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

28.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 79 071 tonn
Anbefalt kvote 2024: 73 815 tonn
Avtalt kvote 2024: 73 815 tonn (sum over alle områder)Pleuronectes platessa 08 04

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

28.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 176 988 tonn
Anbefalt kvote 2024: 155 015 tonn
Avtalt kvote 2024: 154 663 tonnSidebilde av lysing med noe sjøgress foran og tre parasitter rett under venstre øye

Lysing i Nordsjøen, Keltiske havet og nordlige Biscayabukten

28.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 52 466 tonn
Anbefalt kvote 2024: 72 839 tonn
Avtalt kvote 2024: 72 839 tonnLophius piscatorius 06 2015 2

Breiflabb i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og vest for Skottland

28.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 30 726 tonn
Anbefalt kvote 2024: 9 881 tonn
Avtalt kvote 2024: Ikke oppgitt da deler av fisket ikke er kvoteregulertNØA torsk

Nordaustarktisk torsk

21.06.2024

Tilrådd kvote 2025: 311 587 tonn
Tilrådd kvote 2024: 453 427 tonn
Avtalt kvote 2024: 453 427 tonnBlåkveite

Nordøstarktisk blåkveite

21.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 12 431 tonn
Anbefalt kvote 2024: 15 560 tonn
Avtalt kvote 2024: 21 250 tonnhyse r web

Nordaustarktisk hyse

21.06.2024

Tilrådd kvote 2025:  106 912 tonn
Tilrådd kvote 2024: 127 550 tonn
Avtalt kvote 2024: 141 000 tonnSnabeluer HI 037181

Snabeluer

21.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 67 191 tonn
Anbefalt kvote 2024: 70 164 tonn
Avtalt kvote 2024: 70 164 tonnVanlig uer - Sebastes norvegicus

Vanlig uer

07.06.2024

Tilrådd kvote 2025 og 2026: 0
Tilrådd kvote 2024: 0Sei som svømmer

Nordøstarktisk sei

07.06.2024

Tilrådd kvote 2025: 193 117 tonn
Tilrådd kvote 2024: 223 123 tonn
Avtalt kvote 2024: 223 123 tonnVassild  (Argentina silus)

Vassild

07.06.2024

Tilrådd kvote 2025 og 2026: 16 732 og 16 640 tonn
Tilrådd kvote 2024: 9 499 tonn
Avtalt kvote 2024: 10 000 tonnTorsk som svømmer

Kysttorsk nord for 67°N

07.06.2024

Tilrådd kvote 2025: 26 672 tonn
Tilrådd kvote 2024: 27 989 tonnKysttorsk som svømmer

Kysttorsk mellom 62°N og 67°N

07.06.2024

Anbefalt kvote 2025: 1 926 tonn
Anbefalt kvote 2024: 9 136 tonnEn haug med små sølvfarget fisk

Nordsjøsild (sild i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og den austlege engelske kanal)

31.05.2024

Tilrådd kvote 2025: 412 383 tonn
Tilrådd kvote 2024: 532 166 tonn
Avtalt kvote 2024: 510 323 tonn i direktefisket