Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Torsk i Nordsjøen, makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Resultat: 2006 (21)

expected string or buffer

Snabeluer

01.11.2005

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. ICES tilrår at forbud mot direkte trålfiske, stenging av områder og lav tillatt bifangst opprettholdes.

expected string or buffer

Breiflabb

17.10.2005

Det er stor usikkerhet rundt fangst og innsatsdata for breiflabb, og begrenset kunnskap om bestandsdynamikk og –fordeling. ICES anbefaler at innsatsen i fisket ikke bør øke, og at fisket må følges opp med bindende programmer for innsamling av fangst- og innsatsdata på breiflabb tatt både som målart og bifangst.

expected string or buffer

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

15.10.2005

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gjenåpning av fisket bør kun vurderes dersom det internasjonale bunntråltoktet i januar-februar 2006 påviser en sterk 2005-årsklasse, og bare dersom det er sikkert at gytebestanden i 2007 vil komme over føre-var-nivået.

expected string or buffer

Rødspette i Nordsjøen

15.10.2005

Bestanden har risiko for redusert reproduksjonsevne, men den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er blitt delt opp i en konsumfiskedødelighet og en utkastdødelighet. Den første ser ut til å avta, mens utkastdødeligheten ser ut til å øke.

expected string or buffer

Lodde

15.10.2005

Bestanden anses å ha sviktende reproduksjonsevne. Selv om det ikke fiskes, er det beregnet at den modnende bestanden vil reduseres falle under kritisk nivå ved gytetidspunktet (april 2006). Nedgangen skyldes at både torsk og sjøpattedyr vil beite på loddebestanden fra oktober i år og fram til gyting.

expected string or buffer

Tobis i Nordsjøen

15.10.2005

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den laveste siden 1983, og under kritisk nivå siden 2000. ICES anbefaler at fiskeriet bør forbli stengt inntil det foreligger  sikker informasjon om at bestanden vil være over føre-var-nivået i 2007.  Informasjon om dette kan komme fra et dansk forskningstokt i desember 2005 og fra forsøksfiske i april 2006.

expected string or buffer

Makrell

15.10.2005

Dagens beskatningsnivå er for høyt, og det er ikke bærekraftig. ICES anbefaler at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå, anbefaler ICES å stenge Skagerrak og den sentrale og sørlige Nordsjøen hele året, å stenge den nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar-31. juli, og at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes.

expected string or buffer

Kolmule

15.10.2005

ICES vurderer bestanden til ha god reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig. Det er bare uvanlig god rekruttering siden 1996 som har gjort at bestanden har tålt høsting på et nivå som betraktes som ikke bærekraftig. Det fiskes på noen få årsklasser. Samtidig er beskatningsmønsteret forandret slik at en større andel ung kolmule fanges. Dette gjør prognoser og estimater av gytebestand og høstingsnivå usikre.

expected string or buffer

Norsk vårgytende sild

15.10.2005

Bestanden vurderes å ha god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. For 2005 oppnådde ikke EU, Norge, Russland, Island og Færøyene felles enighet om en totalkvote, og statene satte egne kvoter for 2005 som til sammen utgjør en vesentlig økning utover forvatningsplanen. Det økte uttaket i 2005 påvirker anbefalingene for 2006 negativt.

expected string or buffer

Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

15.10.2005

ICES' vurdering er at bestanden har god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig.

expected string or buffer

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal

15.10.2005

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden er langt under kritisk nivå. Årsklassene 2001-2004 er alle beregnet til å være langt under middels styrke.

expected string or buffer

Vestlig taggmakrell

15.10.2005

Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke mulig. Derfor er det stor usikkerhet om bestandsstørrelse og fiskedødelighet.  Bestanden har gått nedover siden den svært rike 1982-årsklassen var på sitt høyeste i 1988. Siden 1982 har ingen ny virkelig sterk årsklasse vist seg. Det er bekymringsfullt at fisket i ungfiskområdene har økt kraftig de siste årene.

expected string or buffer

Hyse

15.10.2005

ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig.

expected string or buffer

Nordøstarktisk hyse

04.06.2005

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne og ble høstet bærekraftig i 2004. Holdes fiskedødeligheten på samme nivå fremover, ventes gytebiomassen å vokse ytterligere. Årsklassene etter 1997 er beregnet til å være over det historiske gjennomsnittet.

expected string or buffer

Nordøstarktisk sei

04.06.2005

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen.

expected string or buffer

Norsk kysttorsk (nord for 62ºN)

04.06.2005

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Bestanden har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer til å bli ytterligere redusert til 2006. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES vurderer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig. Det tas betydelige kvanta i turistfiske og fritidsfiske, og dette øker usikkerheten i absoluttnivået av bestand og beskatningsnivå.

expected string or buffer

Nordsjøsild

04.06.2005

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Bestanden er vurdert til å ha god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Årsklassene 2002-2004 er imidlertid blant de svakeste i tidsserien. På grunn av den uvanlige situasjonen med tre etterfølgende dårlige årsklasser, er det spesielt viktig at bestanden forvaltes slik at gytebestanden sikres i de kommende årene.

expected string or buffer

Nordøstarktisk blåkveite

04.06.2005

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Ytterligere tiltak for å begrense fangstene, slik som utvidet kvoteregulering, stengning av områder og strengere bifangstreguleringer bør innføres og håndheves effektivt.

expected string or buffer

Uer

04.06.2005

ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser en klar reduksjon i forekomst, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre. ICES anbefaler stopp i alt direkte fiske, utvidelse av fredningen, og skjerpede bifangstreguleringer.

expected string or buffer

Nordøstarktisk torsk

04.06.2005

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005. ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.