Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivninga, og rådene blir kvalitetssikra av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter alene. Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren: Nord for 62 breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62 breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten: Torsk i Nordsjøen, makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde i Barentshavet. I tillegg gis det råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kystbrisling om høsten.

 

Slik blir et kvoteråd til

Resultat: 2005 (14)

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\lodde_nett.jpg

Lodde i Barentshavet

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk_stim.jpg

Fisket etter bunnfisk i Nordsjøen

11.03.2009

ICES- anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\sei_hode_.jpg

Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\øyepål.jpg

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\breiflabb.jpg

Breiflabb i Kattegat/Skagerrak, Nordsjøen og vest av Skottland

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\makrell.jpg

Makrell

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\tobis.jpg

Tobis i Nordsjøen

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk i nordsjøen.jpg

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\hyse.jpg

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\Taggmakrell.JPG

Vestlig taggmakrell

11.03.2009

ICES-anbefalinger og kommentarer.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\IBTS_fangst overflatehal_CK_0006.wide_large.JPG

Kommentarer til kvoterådene for 2005

25.10.2004

Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 18.10.04 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2005.