Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: (462) Viser 1 - 30Tobisfangst

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

21.05.2024

Anbefalt kvote 2024: 19 000
Anbefalt kvote 2023: 60 000
Anbefalt kvote 2022: 95 000Brislingstim

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

18.04.2024

Tilrådd kvote juli 2024-juni 2025: 75 321 tonn
Tilrådd kvote juli 2023-juni 2024: 143 598 tonn
Avtalt kvote juli 2023-juni 2024: 143 598 tonnTorskefangst

Torsk ved Jan Mayen

21.02.2024

Havforskningsinstituttet tilrår, ut fra en føre-var-tilnærming, at det ikke skal fiskes torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024. Rådet er basert på informasjon om fangstrater, fangstmengde og alder/lengde-sammensetning i kartleggingsfisket etter torsk i dette området.Bilde av mange reker

Reke i Barentshavet

15.01.2024

Anbefalt kvote 2024 :143 000 tonn
Anbefalt kvote 2023: 153 000 tonnBildet viser en en oppsamling av snøkrabbe som er tatt opp av vannet.

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

30.11.2023

Anbefalt kvote 2024: 10 300 tonn
Anbefalt kvote 2023: 7790  tonnRognkjeks under vann, blant tang og tare.

Rognkjeks

10.11.2023

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2024 ikke overstiger 400 tonn rå rogn - tilsvarende 2216 tonn fisk.Kongekrabbe holdes opp og vises frem av forsker som ikke er synlig i bildet.

Kongekrabbe i norsk sone

01.11.2023

Anbefalt kvote 2024: 966 tonn

Anbefalt kvote 2023: 2375 tonnLodde_HI-027799

Lodde i Barentshavet

16.10.2023

Anbefalt kvote 2024: 196 000 tonn

Anbefalt kvote 2023: 62 000 tonn

Avtalt kvote 2023. 62 000 tonn

 Den vesle torskefisken øyepål

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

09.10.2023

Anbefalt kvote 2024: 20 583 tonn
Anbefalt kvote 2023: 116 823 tonn
Estimert totalfangst for perioden 1. oktober 2022 – 15. september 2023: 38 490 tonn.Mange makrell som er fisket på tokt.

Makrell

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 739 386
Anbefalt kvote 2023: 782 066
Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 147 407 tonn)Trachurus trachurus 10 06 (2)

Vestlig hestmakrell

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 0
Anbefalt kvote 2023: 0
Avtalt kvote 2023: 15 277 (EU og Storbritannia) og 5 000 tonn (Norge)Kolmule i ein balje

Kolmule

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 1 529 754
Anbefalt kvote 2023: 1 359 629
Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 672 378 tonn)Sild som er fisket på sildegytingstokt.

Norsk vårgytende sild

29.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 390 010
Avtalt kvote 2023: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 692 942 tonn)Illustrasjon ICES-råd for bestander i Nordsjøen

Torsk i Nordsjøen

19.09.2023

Anbefalt kvote 2024: 22 691
Avtalt kvote 2023: 26 008 (Nordsjøen) + 1210 tonn (bifangstkvote vest for Skottland)En haug med Kystbrisling som ligg i eit kar.

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord

04.09.2023

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2023 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. Rødspette

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 155 015 tonn
Anbefalt kvote 2023: 149 987 tonn (endret fra 150 705 tonn i april 2023)
Avtalt kvote 2023: 150 705 tonn (sum over alle områder)hvitting som svømmer

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 128 290 tonn
Anbefalt kvote 2023: 110 172 tonn
Avtalt kvote 2023: 42 744 tonn (sum over alle områder)Sei som svømmer

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 73 815 tonn
Anbefalt kvote 2023: 58 912 tonn
Avtalt kvote 2023: 58 912 tonn (sum over alle områder)hyse som svømmer i stim

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 149 024 tonn
Anbefalt kvote 2023: 126 511 tonn
Avtalt kvote 2023: 68 498 tonn (sum over alle områder)Lysing

Lysing i Nordsjøen, Keltiske havet og nordlige Biscayabukten

30.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 72 839 tonn
Anbefalt kvote 2023: 83 130 tonn
Avtalt kvote 2023: 83 130 tonnMasse skrei fanget fra bunntrålen ligger på båndet klar til sortering

Nordaustarktisk torsk

22.06.2023

Tilrådd kvote 2024: 453 427 tonn
Tilrådd kvote 2023: 566 784 tonn
Avtalt kvote 2023: 566 784 tonnBlåkveite

Nordøstarktisk blåkveite

22.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 15 560 tonn
Anbefalt kvote 2023: 18 494 tonn
Avtalt kvote 2023: 25 000 tonnhyse

Nordaustarktisk hyse

22.06.2023

Tilrådd kvote 2024: 127 550 tonn
Tilrådd kvote 2023: 170 067 tonn
Avtalt kvote 2023: 170 067 tonnLange som svømmer blant koraller

Lange i ICES delområde 3, 4, 6-9 og 14

09.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 12 785 tonn
Anbefalt kvote 2025: 12 785 tonnVassild  (Argentina silus)

Vassild

09.06.2023

Anbefalt kvote 2025: 9 499 tonn
Anbefalt kvote 2024: 9 499 tonn
Avtalt kvote 2023: 7 603 tonn (gjelder kun direkte fiske i ICES område 2, Norskehavet)
Anbefalt kvote 2023: 10 271 tonnKysttorsk som svømmer

Kysttorsk nord for 67°N

09.06.2023

ICES tilrår, i tråd med den norske forvaltningsplanen, at fangsten i 2024 ikke bør overstige 27.989 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).

(Revisjon 23 mai 2024: Det ble oppdaget en teknisk feil i den matematiske modellen forskerne bruker for å utarbeide kvoterådet for kysttorsk. Feilen er rettet, og ICES har revidert kvoterådet fra 26.612 tonn til 27.989 tonn i 2024.)Brosme

Brosme i delområde 4 og 7–9, og i divisjon 3.a, 5.b, 6.a og 12.b

09.06.2023

Anbefalt kvote 2025: 12 785 tonn
Anbefalt kvote 2024: 12 785 tonnkysttorsk

Kysttorsk mellom 62 og 67°N

09.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 9 136 tonn
Anbefalt kvote 2023: 9 136 tonnRekehode

Reke i Norskerenna og Skagerrak

09.06.2023

Anbefalt kvote 1. juli 2023 – 30. juni 2024: 5125 tonn
Anbefalt kvote 2023 (første halvår): 5882 tonn
Anbefalt kvote 2022 (endelig): 7712 tonn
Avtalt kvote 2023 (første halvår): 5882 tonn
Avtalt kvote 2022 (endelig): 7712 tonn

 Lange som svømmer

Lange i ICES område 1 og 2

09.06.2023

Anbefalt kvote 2025: 8 600 tonn
Anbefalt kvote 2024: 8 600 tonn