Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: Reke – Nordsjøen og Skagerrak (6)Rekehode

Reke i Norskerenna og Skagerrak

09.06.2023

Anbefalt kvote 1. juli 2023 – 30. juni 2024: 5125 tonn
Anbefalt kvote 2023 (første halvår): 5882 tonn
Anbefalt kvote 2022 (endelig): 7712 tonn
Avtalt kvote 2023 (første halvår): 5882 tonn
Avtalt kvote 2022 (endelig): 7712 tonn

 Djupvannsreke

Reke i Norskerenna og Skagerrak

09.05.2022

Anbefalt endelig kvote 2022 (fangster): 7712 tonn 
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2023 (fangster): 5882 tonn 
Avtalt endelig kvote 2022 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2023 (landinger): ikke fastsattDjupvannsreke

Reke i Norskerenna og Skagerrak

16.03.2021

Anbefalt endelig kvote 2021 (fangster): 7166 tonn 
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2022 (fangster): 5554 tonn 
Avtalt endelig kvote 2021 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2022 (landinger): ikke fastsattDjupvannsreke

Reke i Norskerenna og Skagerrak

11.03.2020

Anbefalt endelig kvote 2020 (fangster): 8736 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2021 (fangster): 4552 tonn
Avtalt endelig kvote 2020 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2021 (landinger): ikke fastsattNærbilde av et rekehode

Reke i Norskerenna og Skagerrak

09.04.2019

Anbefalt endelig kvote 2019 (fangster): 6 163 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2020 (fangster): 6 329 tonn
Avtalt endelig kvote 2019 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2020 (landinger): ikke fastsatt