Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (107) Viser 91 - 107meier_150.jpg

Hormonforstyrrelser hos torsk etter eksponering for alkylfenoler fra oljeproduksjonsvann

[06.06.07] 15. juni disputerer Sonnich Meier for dr.scient-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Effects of alkylphenols (C4-C7) on the reproductive system of Atlantic cod (Gadhus morhua).” Den handler om langtidseffektene av alkylfenoleksponering på torsk. Det er funnet at alkylfenoler, selv i meget lave konsentrasjoner, har en lang rekke biologiske effekter hos torsk.

Sonnich Meier


david_130.jpg

Merdmiljø og lakseatferd ? muligheter til forbedring av laksens velferd

[27.04.07] David Anders Johansson disputerer 8. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Production cage environment and salmon behaviour“. Avhandlingen handler om hvordan ulike miljøfaktorer påvirker laksens atferd på gruppe- og individnivå. Studier er gjennomført både på fjord- og kystlokaliteter, og resultatene viser at laks i oppdrett utsettes for stor variasjon i temperatur, oksygen og saltholdighet.

UiB


pedersen_130.jpg

Akustisk tilbakespredning fra fisk

Geir Pedersen disputerer 13. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Methodology for in situ target strength measurement of fish”. Akustikk har i lang tid blitt benyttet for å observere og mengdemåle fisk. Denne metoden er godt egnet til formålet siden akustiske bølger kan forplante seg over store avstander i havet. Avhandlingen er en del av det strategiske instituttprogrammet ”Absolutt mengdemåling av fisk” ved Havforskningsinstituttet, og er delfinansiert av Norges forskningsråd.

UiB


120.jpg

Hvordan raudåta kan påvirke sildas beitevandring og utbredelse

Cecilie Broms Årnes disputerer fredag 9. februar for PhD-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen ”Distribution and life cycle of Calanus species in relation to the seasonal phytoplankton development and predator-prey interactions with Norwegian spring spawning herring in the physical setting of the Norwegian Sea ecosystem”.georg_skaret130.jpg

Sildegyting ? hårfin balanse mellom livsfare og vidareføring av liv

[29.01.07] Georg Skaret disputerer fredag 2. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ’Collective behaviour of herring during spawning’. Gjennom studier til havs med ekkoloddmålingar og modellsimuleringar av stimåtferd viser han ei rekkje døme på korleis stimåtferda i gyteperioden reflekterer balansen mellom gyting og faren for å bli spist. Mellom anna viser han for første gong kvifor det oppstår gigantiske timeglasformasjonar hos stimar på gytefeltet.

UiB


ruben.jpg

Overvåking av marine ressurser ved bruk av stasjonær plattform og autonom undervannsbåt

[23.01.07] Ruben Patel disputerer for dr.ing.-graden med tittelen Overvåking av marine ressurser ved bruk av stasjonær plattform og autonom undervannsbåt (AUV). Avhandlingen tar for seg tekniske løsninger for å ta i bruk vitenskapelige fiskeri-ekkolodd i autonome undervannsbåter (AUV) og stasjonære observatorier.

forskningsgruppen Observasjonsmetodikk


suontamejorma_120.jpg

Disputas: Dyreplankton som fôrråstoff til oppdrettsfisk

[07.12.06] Cand. scient Jorma Suontama disputerer 14. desember 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Macrozooplankton as feed source for farmed fish – growth, product quality and safety”.

UiB


oxley_anthony120.jpg

Disputas: Fettomsetning i tarm hos laksefisk

[01.09.06] Anthony Oxley disputerte tirsdag 5. september 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Intestinal lipid metabolism in salmonid fish”.

UiB


haugen120.jpg

Disputas: Muskelvekst og kvalitet hos Atlantisk kveite

[13.10.06] Cand. scient Trine Haugen disputerer tirsdag 17. oktober for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Muscle growth dynamics and quality of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)”. Haugens resultater viser at kveite ser ut til å ha spesifikke vekstsoner i den hvite muskulaturen, og at den fortsetter å danne nye muskelfibre inn i voksen alder. Nydannelsen av fiber lot seg ikke påvirke ved å endre oppdrettsbetingelser med lys og temperatur. Kveiten kunne lagres på is forholdsvis lenge.

uib.no


ingolfsson_olafurarnar150.jpg

Disputas: Størrelsesseleksjon og bidødelighet i trålfiske

[16.05.06] Ólafur Arnar Ingólfsson disputerer onsdag 24. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ” Size selectivity and escape mortality of gadoid fish in the Barents Sea trawl fishery”. Avhandlingen tar for seg størrelsesseleksjon i trålfiske etter torsk, sei og hyse i norsk trålfiske, samt dødelighet av fisk som unnslipper fra en trål.

Uib.no


gresrudellensofie130.jpg

Disputas: Taskekrabbens spiseadferd på kamskjell

Cand. scient Ellen Sofie Grefsrud disputerte 13. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L.”

Ellen Sofie Grefsruds disputas


wennevikvidar_120.jpg

Disputas: Genetiske metoder i fiskeriforvaltning

[16.04.06] Vidar Wennevik disputerer 21. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The application of genetic profiling and statistical assignment methods in the management of fish populations”

UiB.no


carsten_disp_2006_130.jpg

Disputas: Biologisk rådgivning på rekefiske

Carsten Hvingel disputerer for dr.scient.-graden med tittelen “Construction of biological advice for the management of a northern shrimp fishery – the West Greenland example”. Han presenterer en ny metode for beregning av rekebestandens størrelse.vikingstad_116.jpg

Disputas: Kjønnsmodning hos laks

[16.01.06] Cand. scient Erik Vikingstad disputerer 19. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Aspects of sexual maturation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)”persandberg.jpg

Disputas: Fiskeriøkonomi

[11.01.06] Per Sandberg disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 13. januar med avhandlingen ”Some economic aspects of relevance for harvest rules for marine fish stocks”.kvamme.jpg

Fordøyingsenzymer i lakselus

Bjørn Olav Kvamme disputerte fredag 23. september for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "Trypsins from the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis Crustacea, Copepoda)"rasmus_skern_150.jpg

Proteinnedbrytande enzymer frå lakselus

Cand. scient Rasmus Skern disputerte 25. november 2005 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Trypsin and trypsin-like peptidases from Lepeophtheirus salmonis".